Asielzoekers, migranten, vreemdelingen. Stop de verwarring!

Azaz, Syrië, tijdens de Syrische burgeroorlog.

Er heerst op dit moment een bijna groteske verwarring in terminologie van alles wat te maken heeft met asielzoekers. Ik ga het hier één keer uitleggen, en bij alle volgende discussies krijgen jullie deze link.

Vreemdeling:  Iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. (IND)

Illegale vreemdeling: Vreemdeling die niet in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning. (IND)

Migrant: Iemand die verhuist naar een ander woonadres in binnen- of buitenland. (van migratie, CBS) Iemand die naar een andere streek of ander land verhuist (Van Dale)

Immigrant: Persoon die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt. (van immigratie, CBS) Om als immigrant te worden geteld moeten personen ingeschreven staan in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Dit wordt vanaf oktober 1994 gedaan als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven. Overigens is de GBA opgevolgd door de BRP.

Vluchteling: Niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep. (CBS)

Asielzoeker: Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend. (CBS)

Statushouder: Asielzoeker van wie het verzoek is ingewilligd en die een (legale) verblijfsstatus heeft gekregen. (CBS)

(Asiel)vergunninghouder: Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. (COA)

Nareizende gezinsleden / nareizigers: Gezinsleden van de vergunninghouder asiel aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voorlopig verblijf (mvv) wordt verleend. Indien een mvv wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. Deze nareizigers (nareizende gezinsleden) moesten voorheen een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. De vergunninghouder moet de mvv binnen 3 maanden na het verlenen van de asielvergunning aanvragen, waarna de mvv nog 90 dagen geldig blijft.  (CBS)

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV): een inreisvisum voor vestiging in Nederland. (Wikipedia)

Afgeleide asielvergunning: een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als nareizend familielid (IND)

Toelichting: Ik heb begrippen eerst opgezocht bij de begrippenlijst van het CBS. Als tweede optie heb ik gekeken of ik een definitie kon vinden zo dicht mogelijk bij de bron. Als laatste optie heb ik gekozen voor Wikipedia.

Bonus – de Nederlandse taal

Het gaat ook wel eens mis bij het begrijpen van Nederlandse zinnen. Hier verzamel ik wat zaken die soms mis gaan.

De meesteOngeveer 75% van de mensen beschouwt dit als “de grootste groep”, 20% beschouwt dit als “meer dan de helft” en 5% interpreteert het als “meer dan driekwart”. Bron: een twitter poll. Ikzelf zit overigens in het “meer dan de helft” kamp.